ترمینال پروازها


تمامی پروازهای ایرلاین های داخلی از مبدا فرودگاه مهرآباد تهران به شرح زیر انجام می پذیرد:

ترمینال 1: زاگرس - کیش ایر

ترمینال 2: آتا - ایران ایر - قشم ایر - ایرتور - معراج - نفت

 ترمینال 4: آسمان - اترک - تابان - کاسپین - ماهان - سپهران - سپاهان

---------------------------------------

لیست پرواز هایی که از فرودگاه صبیحا (ترکیه) انجام میشود:

۲۲۰۸ قشم ایر و ۲۲۰۹ قشم ایر

۱۹۰۷ کرندون و ۱۹۰۸ کرندون

کلیه پروازهای پگاسوس

الباقی پرواز های قشم ایر و کلیه ایرلاین ها از آتاترک انجام میشود.