آیا امکان تغییر نام، ساعت پرواز یا تغییر خود پرواز توسط مسافر وجود داره ؟


خیر، طبق قوانین شرکت های هواپیمایی، امکان تغییر نام، ساعت پرواز یا خود پرواز وجود نداره و بدین منظور باید بلیط شما کنسل و بلیط دیگری صادر بشه که هزینه های مربوط به کنسلی و تهیه بلیط جدید مطابق شرایط خاص خودش میباشد.