چند ساعت قبل از پرواز باید در فرودگاه باشیم؟


در پروازهای داخلی 2 ساعت و در پروازهای خارجی 3 ساعت قبل از پرواز باید در فرودگاه حاضر باشید. کانتر پرواز داخلی 2 ساعت قبل از پرواز باز و 30 دقیقه قبل از پرواز بسته می شود. چنانچه دیرتر از زمان بسته شدن کانتر مراجعه بکنید (کمتر از 30 دقیقه به پرواز) طبق قوانین هواپیمایی، شرکت هواپیمایی مسئولیتی در قبال پذیرش شما ندارد و شما به عنوان مسافر جا مانده از پرواز محسوب می شوید. در پروازهای خارجی گیت پرواز 1 ساعت قبل از پرواز بسته خواهد شد و بعد از آن مسافر پذیرش نخواهد شد.