در صورت جا ماندن از پرواز آیا وجهی مسترد می شود؟


در پروازهای سیستمی معولا 50 درصد مبلغ بلیت پس از پرواز مسترد می شود، ولی در پروازهای چارتری بعد از پرواز هیچ مبلغی تحت هیچ شرایطی به مسافر بازگشت داده نمی شود.