برای تماس با زدچارتر از یکی از روش های زیر استفاده نمایید :

آدرس : بوستان ملت، جنب بن بست آفرین، ساختمان ۱۴۸ – واحد ۲
تلفن های تماس :
دفتر پشتیبانی : ۰۲۱۴۴۸۶۱۱۵۴
تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۵۸۵۰۰۱

Zcharter
Zcharter.net
۹۱۲-۸۵۸۵۰۰۱
info@zcharter.net